Vajuta siia, et näha hoonet täies ilus ;)

Koolitusprogramm arhitektidele, inseneridele ja puitmajatootjatele!

12.10.2017


Eesti Arhitektuurikeskus alustab puitAIT koolitus- ja mentorprogrammiga, mis on suunatud arhitektide, inseneride ja puitmajatootjate koostöö tõhustamiseks ja uute tootearenduste sünni toetamiseks.

puitAIT programm kestab oktoober-detsember 2017 ja koosneb kahest osast:
1. Koolitusprogramm ja praktilised töötoad (programmi kuraatoriteks on Renee Puusepp ja Eero Tuhkanen). Koolitusprogramm koosneb kolmest koolitusmoodulist ning ühest arhitektidele suunatud õppevisiidist;
2. Mentorprogramm. Kuni kaks valitud tootearenduse loomisele suunatud meeskonda, keda nõustavad tootedisainer, äri-turundusvaldkonna mentor, arhitektuurivaldkonna mentor ning meeskonna poolt valitud teised eksperdid.

Sidusvaldkondade vajadustele suunatud tervikliku koolitus- ja mentorprogrammi eesmärgiks on teadlikkuse tõstmine üksteise tööst ning disainist-tootmiseni protsessi tõhustamine. Koolitusel antakse uusi praktilisi teadmiseid ning tuuakse inspireerivad näited välismaalt.
Koolitusprogrammi kõrval toetab samu eesmärke ka mentorprogramm, kuhu oodatakse kandideerima ettevõtteid ja meeskondi, kellele antakse võimalus mentorprogrammi toel välja arendada hea arhitektuuriga/disainiga ning suure lisandväärtusega eksporditurule orienteeritud toode või teenus. Kandidaatide hulgast valitakse välja kaks arendusprojekti, millele antakse 8 000 -10 000 euro suurune toetus erinevate ekspertteenuste (nt. arhitekti, disaineri, tootearendaja, infotehnoloogia vm. ekspertiisi) kasutamiseks oma tootearenduse väljatöötamiseks või edasiarendamiseks.


KOOLITUSPROGRAMM

Sihtgrupp: arhitektid, insenerid, puitmajatööstuse insenerid ja projektijuhid, puitmajaettevõtete arendusjuhid ja tegevjuhid. Oodatud on inimesed nii alustavatest noortest ettevõtetest kui ka juba pikaaegse kogemusega firmadest, kes on huvitatud koostöö arendamisest valdkondade vahel.

Koolitusprogrammi registreerimise tähtaeg on 23. oktoober! NB! Insenerid saavad koolitustel osalemise eest täiendõppe punkte.
Kõik koolitused toimuvad Tallinnas, nii Rahvusraamatukogus kui Kultuurikatlas. 

I koolitusmoodul - 26. oktoober
10.00-11.30 Renee Puusepp (Eesti Kunstiakadeemia) Tehasemaja kui toode, 1. osa.
3-osalise koolituse-töötoa eesmärgiks on luua tehasemaja tootekontseptsioon, õppida lähemalt tundma puidust tehasemajade projekteerimise ja ehitusega seonduvat probleemistikku. Luua koostöös inseneride ja tootjatega modulaarse arhitektuuriga tehasemaja kontseptsioon. Sissejuhatavas osas vaatame näiteid maailmast, masskohandatavad tehasemajasid, uusi ärimudeleid arhitektidele ning seda, kuidas eksportida Eesti arhitektuuri. Otsime paindliku tehasemaja tüpoloogiat - teeme mõtteharjutuse, kuidas olemasoleva projekti baasil saaks luua uue modulaarse tootekontseptsiooni - arutelu gruppides, kus on esindatud kõik osapooled – arhitektid, insenerid, tootjad. Meeskondade moodustamine osalejatest, kes võtavad osa kõigist kolmest koolituse moodulist ning hakkavad töötama meeskonnaga ühe näidisprojekti/ülesandega. Siia ootame nii arhitekte, insenere kui tootmisettevõtete projektijuhte ja tegevjuhte!

12.00-14.30 Eero Tuhkanen (TTÜ) Puitkonstruktsioonide lühikursus ja kasutuspiirid.
Tutvume tehasemajades kasutatavate materjalide ja kinnitustarvikutega; õpime lihtsamaid võtteid puidu ning puitliidete kasutuspiiride hindamiseks inseneri seisukohast; tutvume puitmaja jäikussüsteemi töötamise ning koostamisega. Koolituse osa on mõeldud ennekõike arhitektile aitamaks kaasa realistlike lahenduste loomisele projekti algfaasis.

II koolitusmoodul - 9 november
9.00-10.30 Targo Kalamees (TTÜ) Puithoone energiatõhususest.
Sellel koolitusel saab teada, kuidas on võimalik kiiresti ja lihtsalt hinnata hoone energiatõhusust juba projekteerimise algfaasis ilma keeruka tarkvarata. Vajalik on võtta kaasa arvuti koos tabelarvutustarkvaraga (MS Excel).
Hoone energiakasutus on hoone sisekliima tagamiseks, tarbevee soojendamiseks ja elektriseadmete kasutamiseks vajalik tehnosüsteemide aastane elektri- ja soojusenergia kasutus, millest on maha arvatud lokaalselt toodetud taastuvenergia. Sisekliima tagamise all mõeldakse hoone ruumiõhu kvaliteedi tagamist (ventilatsioon), temperatuuri reguleerimist (küte ja jahutus) ja valgustamist. Hoone kütteenergia kasutus on üsna hästi lineaarses korrelatsioonis hoone summaarse soojuskaoga: piirdetarindite soojusläbivus, piirdetarindite liitekohtade soonsoojusläbivusest ja ebatihedustest (infiltratsioonist) tulenevatest soojuskadudest.

11.00 – 12.00 Inspiratsiooniloeng (esineja kinnitamisel: Metsäwood/PUU-BO/Woodforgood/Wikihouse).

12.00-13.00 Renee Puusepp Tehasemaja kui toode, 2. osa.
Lähteülesande püstitamine, töö gruppides ja tootekontseptsiooni formuleerimine (arhitekt, insener, tootmisettevõte).    

III koolitusmoodul – 47 nädal (kuupäev täpsustamisel) Välisesineja koolitus
Manja van de Worp (Nous Engineering, Inc). 2017. aasta Tallinna Arhitektuuribienaali linnainstallatsioonide võidutöö insener. Manja van de Worp on arhitekt ja insener, kes uurib strukturaalse disaini, arhitektuuri, geomeetria ja tootmise vahelist sünergiat. Tal on kaheksa aastane kogemus ehitustööstuses fookusega strukturaalsel geomeetrial ja tootmisel, puidu disainil ja ka eriprojektidel.

Jaanus Hallik, (TTÜ). Külmasildade roll hoone summaarse soojuskao ja energiatõhususe kujunemisel. 
Sissejuhatus puitkonstruktsioonis hoone külmasildade hindamisse, ülevaade põhimõistetest ja standardiseeritud arvutuskäigust. Näited erinevate sõlmlahenduste võimalikust mõjust hoone energiatõhususele.

Renee Puusepp. Tehasemaja kui toode, 3. osa. Paindliku modulaarse arhitektuuriga tehasemaja kontseptsiooni arendus.
Töö gruppides (arhitekt, insener, tootmisettevõte).

NB! ÕPPEVISIIT ARHITEKTIDELE (3. november)
Õppevisiit on suunatud koolitusprogrammis osalevatele arhitektidele, kes ei ole seotud teiste tootmisettevõtetega!
Õppevisiidi käigus leiab aset ühepäevane külastusreis kolme Tartu tehasesse, mis kasutavad erinevaid tehnoloogiaid, sh Kodumaja AS tehas ja Welement AS tehas (MHM, puitelemendid, puitmoodulid). Tutvustatakse ka tehaste masinaparki ja leitakse vastused järgmistele küsimustele:
• Mida peab arhitekt puidust tehasemaja projekteerimisel jälgima? Mis on piirangud ja võimalused?
• Kuidas projekteerida modulaarseid ja transporditavaid lahendusi?
• Milliseid tehasemajasid erinevatele sihtturgudele Eestist tarnitakse?
• Mil määral on võimalik Eesti arhitektuuri eksportida puitmajatööstusel?

KOOLITUSPROGRAMMIS OSALEMISE TINGIMUSED
Koolitusprogrammi moodulitest on oodatud osa võtma kõik sihtgruppi kuuluvate ettevõtete esindajad ja huvilised. Õppevisiit tehastesse on suunatud eeskätt arhitektidele. Kõikidest koolitusmoodulites osa võtvate osalejate eest oodatakse projekti omaosaluse katmist 120 eurot osaleja kohta (+ KM, osalustasu koos KM-ga kogu koolitusprogrammist 144 eurot). Võimalik on osaleda ka üksikutes koolitusmoodulites, sel juhul on osalustasu ühe mooduli kohta 50 eurot (+ KM, osalustasu koos KM-ga 60 eurot). Arhitektide õppevisiidil osalemine on kogu koolitustsüklist osa võtvatele inimestele tasuta.

Maksimaalne osalejate arv koolitusprogrammis ettevõtte kohta on neli inimest.

Koolitusprogrammis osalemist käsitletakse ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA) andmisena, seega võetakse proportsionaalselt programmis osalejatele arvesse ja registreeritakse ettevõtete kaupa VTA summad.
Projekti elluviimist toetab ja rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond, meedet rakendavad Kultuuriministeerium ja EAS.

Koolitusprogrammi registreerimise tähtaeg on 23. oktoober!
Registreerimine ja lisainfo:


Ragne Soosalu
Koolitusprogrammi koordinaator
ragne@arhitektuurikeskus.ee
Tel: 58371984


Mentorprogrammis osalemise lähteülesanne ning tingimused avaldatakse eraldi teatena, seega huvilistel palume jälgida sellekohast informatsiooni!